2019 – Verslag secretariaat

Vorige pagina

 

Liesbeth Mallee – secretaris

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Unie Van Vrijwilligers, afdeling Zoetermeer bestond in 2019 uit voorzitter, secretaris, penningmeester, communicatiemedewerker en 4 coördinatoren. In oktober nam Anja Laterveer afscheid als Coördinator verpleeghuizen (gelukkig blijft zij wel vrijwilligster op de SEH). Wij vonden snel een opvolger en half oktober is Hicham Bouzidi als coördinator aan de slag gegaan.


Vergaderfrequentie bestuur
Het algemeen bestuur kwam in 2019 vrijwel elke maand bijeen.
Voor de coördinatie van nieuwe projecten werd tweewekelijks vergaderd door een projectgroep. Die bestond tot oktober 2019 uit de voorzitter, penningmeester, communicatiemedewerker en coördinator nieuwe Projecten. Vanaf oktober 2019 maakt ook de secretaris deel uit van deze projectgroep.

 

Gedenkwaardige gebeurtenissen in 2019
Er is best weer veel gebeurd. Een bloemlezing:

  • Het lidmaatschap van het Forum hebben we per eind 2018 beëindigd. We blijven wel betrokken bij activiteiten van het Forum.
  • In januari werd, zoals gebruikelijk, de Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Zo’n 95 UVV-ers wensten elkaar een goed jaar. 7 jubilarissen uit 2018, met samen maar liefst 160 vrijwilligersjaren, werden in het zonnetje gezet met een cadeaubon en een roos.
  • In februari besloot de gemeente Zoetermeer de overeenkomst met ZoSamen per 1 januari 2020 op te zeggen en de vrijwilligersondersteuning zelf te gaan uitvoeren. Bij de uitwerking hiervan heeft UVV Zoetermeer een belangrijke bijdrage geleverd en deelgenomen in een aantal werkgroepen.
  • In april is een nieuwe dienst gestart: de Boodschappendienst (BBD). Er werden nieuwe vrijwilligers geworven waarna een pilot gestart is in de wijken Meerzicht en Rokkeveen.
  • In mei 2019 hebben we in ‘t Spant onze jaarvergadering gehouden.
  • In september waren we met een stand aanwezig op de open dag van het Lange Land Ziekenhuis.
  • De professionaliseringslag die we in 2018 hebben gemaakt heeft er toe geleid dat UVV Zoetermeer in aanmerking kwam voor de regeling Gratis VOG.
  • Met onze gedragscode en klachtenregeling hebben we ook andere leden van UVV NL kunnen helpen.
  • In oktober heeft het bestuur haar jaarlijkse koersdag gehouden.

Aantallen vrijwilligers
Per 1 januari 2019 waren er 228 vrijwilligers aangesloten bij onze Stichting
Per 31 december 2019 waren dat er 246.

Mutaties
In 2019 zijn er 56 vrijwilligers uitgeschreven.
In dezelfde periode zijn ook 74 nieuwe vrijwilligers ingeschreven.

Redenen waarom mensen met het vrijwilligerswerk stoppen zijn bij UVV Zoetermeer:
1. het verkrijgen van ander, betaald werk, soms via het vrijwilligerswerk dat men heeft verricht;
2. andere belangstelling na een ruim aantal jaren vrijwilligerswerk via de UVV;
3. verkeerde inschatting van het vrijwilligerswerk dat men is gaan doen;
4. verhuizen naar buiten Zoetermeer 
5. gezondheidsklachten en overlijden.

Incidenteel heeft het stoppen te maken met onvrede over de gang van zaken binnen het project, dan wel binnen de instelling waar men actief was.

Vacatures
Een vacature ontstaat als een vrijwilliger stopt, maar soms ook vanwege een uitbreiding, zoals afgelopen jaar bij de Spoed Eisende Hulp in het Ziekenhuis of bij de Boodschappen Begeleiding Dienst het geval was. Omdat we in 2019 onze vacatures op verschillende plaatsen aanboden (Vacaturebank Zosamen, NL Voor Elkaar, Nationale Vrijwilligers Vacaturebank, website en facebook) duurde het doorgaans niet lang voordat de formatie weer op pijl was. Toch waren er ook vacatures waarbij het wat moeizamer bleek om mensen te vinden, zoals bij het Rolstoelwandelen of Aktiviteiten in de verpleeghuizen. 

We hebben ook diverse functies waarvoor we doorlopend werven om de groei bij te kunnen houden en/of het natuurlijk verloop op te kunnen vangen, zoals Begeleiding Na Opname, Boodschappendienst en Levensboeken en Begeleid Vervoer.

Per eind december 2019 waren er vacatures bij Buytenhaghe, Open Tafel Petuniatuin, Begeleid Vervoer, Levensboeken en Begeleiding na Opname.

 

Samenstelling vrijwilligersbestand
De vrouwen zijn in ons vrijwilligersbestand met 74% nog steeds ruim in de meerderheid. Toch is er een aantal vacatures dat ook uitstekend door mannen kan worden vervuld. Zoals bijvoorbeeld bij Begeleid Vervoer, de boodschappendienst, het rolstoelduwen bij Buytenhaghe en de Verpleeghuizen en bij de afdeling fysiotherapie in het LangeLand Ziekenhuis.

 

Leeftijdsopbouw

De leeftijdsopbouw van alle vrijwilligers per 31 december 2019 geeft het volgende beeld (tussen haakjes de cijfers van 2018):

LeeftijdsgroepManVrouwTotaal
t/m 29 jaar2 (2)8 (3)10 (5)
30 t/m 49 jaar4 (2)9 (6)13 (8)
50 t/m 69 jaar34 (28)92 (102)126 (130)
70 jaar en ouder24 (20)73 (65)97 (85)

Aan de ene kant zie je de vergrijzing wel toeslaan. 40% van onze vrijwilligers is inmiddels 70 jaar of ouder. In 2019 bereikten 12 van onze vrijwilligers die leeftijd. Maar gelukkig wordt dit effect grotendeels gecompenseerd door 10 nieuwe vrijwilligers in de leeftijdcategorieën tot 49 jaar.

Loyaliteit
In z’n algemeenheid kunnen we stellen dat we over loyaliteit niet te klagen hebben. De gemiddelde duur van een verbintenis is 9 jaar. Vrouwen blijven doorgaans langer bij ons dan mannen:

Gemiddeld aantal dienstjaren   
LeeftijdscategorieMannenVrouwenEindtotaal
18 t/m 29 jaar111
30 t/m 49 jaar133
50 t/m 69 jaar476
70 jaar en ouder81614
Eindtotaal5109

Bovenstaande tabel geeft het gemiddeld aantal dienstjaren aan. Maar we hebben 4 mensen die al meer dan 40 jaar fantastisch werk doen. Onze kampioen op dat gebied is Hannie van Dijk, die inmiddels al 47 dienstjaren heeft. 

Jubilarissen
Het jaar 2019 heeft 7 jubilarissen opgeleverd. Zij zijn gehuldigd tijdens de Nieuwjaarsreceptie die op 9 januari 2020 is gehouden.

Naam 
Trees van Weezel
Gerlinde van Oosten
Thea Lugtigheid
Tineke van Leeuwe-Wieriks 
Ans Smid
Thea Verburg
Rian van Kleef
Project/Functie
Rolstoelwandelen Buytenhaghe en ’tWinkeltje Buytenhaghe
Huiskamer Kwetsbare Ouderen Lange LandZiekenhuis
Hobbyclub Petuniatuin
Gastvrouw Verpleegafdelingen Lange LandZiekenhuis
Gastvrouw Verpleegafdelingen Lange LandZiekenhuis
Gastvrouw Verpleegafdelingen Lange LandZiekenhuis
Evenementen Vivaldi
Aantal jaren
12,5
12,5
25
25
25
30
30

Overlijden
Helaas is op 26 februari 2019 onze vrijwilligster Catharina Anema overleden. Zij heeft zich 11 jaar ingezet als aanspreekpunt voor ’t Winkeltje in wooncentrum Buytenhaghe.

 

Vorige pagina