Extramurale diensten

Begeleid Vervoer

Piet Bots Coördinator Extramurale Diensten

Doelstelling
Doelstelling van het project is ‘Begeleid Vervoer’  te leveren aan mensen, die niet meer zelfstandig met het openbaar vervoer of de taxi kunnen reizen. Daarbij leveren de vrijwilligers maatwerk. Zij begeleiden de cliënten zowel bij het halen en brengen thuis als op hun bestemming. De vrijwilliger blijft maximaal twee uur wachten, tenzij anders is afgesproken. De cliënten betalen rechtstreeks aan de vrijwilliger een kilometervergoeding voor de rit. Deze onkostenvergoeding dient ter dekking van de door de vrijwilliger gemaakte autokosten en is binnen de stad gesteld op een forfait van € 6,00 *). Daarbuiten €0,45 per kilometer. Van de vergoeding vindt geen afdracht plaats aan de UVV.

Uitvoering
Het merendeel van de vrijwilligers van Begeleid Vervoer heeft het hele jaar door ritten verzorgd. Ten opzichte van het eerste coronajaar 2020 zijn 21% meer ritten verzorgd (2021: 2426 t.o.v. 2020: 1997). In onderstaande tabel met de aantallen ritten per maand is het verloop over de maanden in beide jaren af te lezen. In het voorjaar en de laatste maanden van het jaar is een flink aantal ritten verzorgd naar vaccinatielocaties. De cliënten van Begeleid Vervoer behoren met een enkele uitzondering tot de kwetsbare groep ouderen en we constateren dat anders dan noodzakelijke bezoeken aan ziekenhuis, huisartsen enz er toch enige terughoudendheid is om erop uit te gaan en zich te laten vervoeren. Dat zagen we ook terug in de animo om deel te nemen aan de gratis uitjes, die door UVV Begeleid Vervoer onder de noemer ‘Blij dat ik rij’ aan de doelgroep is aangeboden in het kader van ‘Zomersfeer in Zoetermeer’ en de ‘Week tegen Eenzaamheid’. Uiteindelijk hebben we nog geen 20 uitjes kunnen verzorgen, terwijl er capaciteit was voor 100.

Organisatie
In 2020 is Begeleid Vervoer gaan werken met een Voyp-telefooncentrale en een professionele planningsmodule (RBS). De laatste is in de loop van 2021 verder uitgebreid, waardoor het werk van de planners nog beter wordt ondersteund. Ook wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de financiële module, waarin het betalingsverkeer met chauffeurs en vertegenwoordigers van cliënten, die niet meer in staat zijn zelfstandig de onkostenvergoeding aan de vrijwilligers te voldoen, wordt geregeld. Het ondersteunt onze penningmeester in die gevallen met het declareren van de onkostenvergoedingen bij vertegenwoordigers van cliënten en het doorbetalen ervan aan vrijwilligers en biedt verantwoordingsinformatie.

Na bijna vijf en twintig jaar hebben wij helaas, maar met een groot gevoel van dankbaarheid voor het vele werk dat zij gedaan heeft, afscheid moeten nemen van onze planner van het eerste uur, Sjannie Hapke, die om persoonlijke redenen gestopt is met vrijwilligerswerk. Haar vrijwilligerswerk is overgenomen door twee nieuwe planners, zodat het aantal vaste planners nu is uitgebreid tot drie plus een reserve-planner. Binnen de bestaande infrastructuur van VoIP en RBS was die uitbreiding snel te regelen en volstond aanschaf van een laptop en telefoon. De nieuwe planners zijn inmiddels ingewerkt. Daarmee is een continue bezetting voldoende gegarandeerd.

Werving
Het vrijwilligersbestand van Begeleid Vervoer was het afgelopen jaar redelijk stabiel en voldoende om de vraag aan ritten te kunnen behappen. Omdat anders dan bij de eerste lockdown in 2020 het overgrote deel van de chauffeurs door het jaar heen is blijven rijden hebben we nooit nee hoeven te verkopen. Uiteindelijk zijn 2 nieuwe planners en 2 chauffeurs geworven. Met het uitschrijven van enkele vrijwilligers is het bestand daarmee gelijk gebleven. Voorkomende vacatures worden op de site van Zoetermeer voor Elkaar geplaatst

 

Begeleiding na opname

Doelstelling
Het project is opgezet om kwetsbare ouderen na hun opname in het ziekenhuis of zorgpension voor een periode van in beginsel 8 weken te laten begeleiden door vrijwilligers van de Unie van Vrijwilligers (UVV). Doel is hen zo snel mogelijk in hun normale doen terug te brengen en te bereiken dat ze door dat steuntje in de rug weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

Begeleiding kan daarbij aanvullend zijn op via de WMO geïndiceerde professionele thuishulp en zorg. De aanmeldingen gebeuren via de transferverpleegkundigen van instellingen waaruit de cliënten worden ontslagen en in toenemende mate ook door praktijkverpleegkundigen. Incidenteel vindt aanmelding plaats via de website door een cliënt zelf

Uitvoering
Binnen het project wordt samengewerkt met transferverpleegkundigen van het LangeLand-ziekenhuis, de zorgpensions en de revalidatieafdeling  ‘In Beweging’ en sinds begin 2020 ook met de praktijkverpleegkundigen (SGZ en Plicare). Alle relaties zijn  voorgelicht en voorzien van brochures, die ze in gesprekken met cliënten kunnen gebruiken en aan hen of begeleidende familie kunnen verstrekken. Het Lange Land heeft de brochure opgenomen in de ontslagmap.

Ook in 2021 is dit project zwaar getroffen door Covid-19. In totaliteit waren er maar 6 aanmeldingen, voornamelijk in de periode mei -september. Daarnaast zijn 7 cliënten bezocht in het kader van het Meso-project van de SGZ. We nemen aan dat de oorzaak van de geringe vraag ligt in het afschalen van de reguliere ziekenhuiszorg en andere prioriteiten i.v.m. personeelsgebrek bij de aanmeldende organisaties, maar zeker ook in de grote terughoudendheid bij  zowel vrijwilligers als cliënten om in de  thuissituatie begeleiding te geven c.q. te ontvangen. De beoogde doorverwijzing naar andere UVV-projecten (Begeleid Vervoer, Boodschappendienst en Levensboeken) en samenwerking met Humanitas thuisbezoek en de Zonnebloem vindt, waar nodig nog steeds plaats, maar heeft zich in 2021 evenredig met het minder aantal aanmeldingen, beperkt voorgedaan.

Organisatie
De UVV-coördinator van het project ‘Begeleiding na Opname’, die een groot netwerk en ruime ervaring in de stedelijke zorg heeft,  verzorgt de intake en introduceert de vrijwilliger bij de cliënt en kan door de vrijwilligers benaderd worden voor raad en daad. De coördinator kan ook opschalen naar huisartsen/praktijkverpleegkundigen. Aandachtspunt blijft, zie ook de verslaglegging over 2020, om te bewaken dat aanmeldingen binnen de doelstellingen van het project blijven en monitoren dat de voorkomende problematiek de vrijwilligers niet boven het hoofd groeit.  Dat moest in het afgelopen jaar vooral middels bilaterale contacten, omdat de voorgenomen intervisiebijeenkomsten in verband met corona-beperkingen geen doorgang hebben gevonden

Werving
Gelet op het gering aantal aanmeldingen hebben we voorlopig de werving stilgezet. Op dit moment zijn nog 7 vrijwilligers voor het project beschikbaar. Duidelijk is dat na afloop van Covid 19 het project nieuwe impulsen behoeft. Onder andere is een gesprek met het nieuwe orthopedisch centrum voorzien. 

 

Telefooncirkels

Doelstelling
In het project ‘Zoetermeerse telefooncirkels’ wordt dagelijks de aanwezigheid en het welzijn van de aangesloten cliënten gecontroleerd. UVV en Rode Kruis leveren aan het project ieder tien gastvrouwen.  De taak van de vrijwilligers is om als gastvrouw of gastheer de telefooncirkel te begeleiden door regelmatig contact met en bezoek aan de cliënten in de telefooncirkel. Als zich een probleem voordoet met een van de cliënten in de cirkel wordt de vrijwilliger direct ingeschakeld.

Tot  2021 was het een samenwerkingsverband van UVV en het Nederlandse Rode Kruis met Palet Welzijn. Per 1 mei 2021 heeft Palet i.v.m. de komst van inZet zich uit het samenwerkingsverband teruggetrokken en zijn het Rode Kruis en UVV samen in het project, waarin ze al 45 jaar samenwerken,  verder doorgegaan. Het dagelijks contact met de deelnemers aan de telefooncirkels, dat tot genoemde datum via de met professionals bemande telefooncentrale van Palet Welzijn verliep, geschiedt thans vanuit de vestiging van het Rode Kruis aan de Clauslaan volledig door vrijwilligers. Werving van die vrijwilligers had nogal wat voeten in aarde en lukte niet via geplaatste vacatures op de Zoetermeer voor Elkaar. Uiteindelijk hebben wervende artikelen in het Streekblad de benodigde vrijwilligers opgeleverd. 

Uitvoering
10 vrijwilligers van de UVV  zijn gekoppeld aan even zoveel telefooncirkels. De bemensing is vrij stabiel en heeft in 2021 nauwelijks wijziging (1 vrijwilligers is vertrokken, 1 geworven) ondergaan. De telefooncirkels bestaan uit gemiddeld 6 ouderen. Normaliter worden deze beurtelings door de gekoppelde vrijwilliger bezocht, die ook extra aandacht geeft bij verjaardagen, ziekte en bij ziekenhuisopnames. In 2021 is evenals in 2020 dit contact door Covid-19 intensiever dan gebruikelijk voornamelijk telefonisch verlopen. Het jaarlijks met inzet van de vrijwilligers georganiseerde  uitje en de jaarlijkse  feestmiddag voor de cliënten hebben ook weer vanwege Covid-19  geen doorgang gevonden. 

Samenwerking
De bovenvermelde samenwerking met het Rode Kruis heeft ertoe geleid dat een UVV-vrijwilliger van begeleid Vervoer inmiddels bij het Rode kruis als vrijwilliger aan de slag is in het project schoolontbijten (ophalen ontbijtjes bij Aldi en bezorgen op de betreffende scholen)

 

Boodschappen Begeleiding Dienst

Doelstelling
De Boodschappen Begeleiding Dienst van UVV is in 2019 gestart als ondersteuning voor kwetsbare ouderen, die niet meer zelfstandig boodschappen kunnen doen. Insteek was om – bij voorkeur op wijkniveau – een vaste vrijwilliger aan een oudere te koppelen en om die als koppel zoveel mogelijk gezamenlijk boodschappen te laten doen. Daarnaast was er de mogelijkheid  dat de vrijwilliger alleen boodschappen deed of dat de  oudere geholpen werd met het online boodschappen doen, maar dat waren uitzonderingen. Door Covid-19 is vanaf 2020 het ‘corona-proof’ boodschappen doen voor cliënten de hoofdmoot van de activiteiten gaan uitmaken. Voor 2021 was dat niet anders

Uitvoering
Door het jaar heen zijn in zijn totaliteit 82 vrijwilligers bij even zoveel ouderen actief geweest. Met het oplaaien en afzwakken van het virus en daarop afgestemde maatregelen van de regering heeft het aantal koppels in het afgelopen jaar mee bewogen. Mutaties werden niet alleen veroorzaakt doordat cliënten weer zelf boodschappen gingen doen, maar ook doordat vrijwilligers, die zich aan het begin van de Coronacrisis hadden aangemeld, zich om diverse redenen terugtrokken. Ook zijn enkele koppels, die geen gebruik meer maakten van ons betaalsysteem buiten de UVV doorgegaan, wat natuurlijk ook prima is. Doordat werving en inschrijving van vrijwilligers in het voorjaar van 2020 onder hoge druk had plaatsgevonden en niet elke vrijwilliger zich op reguliere wijze afmeldde, hebben we in het voorjaar van 2021 alle bij ons ingeschreven op dat moment niet aan een cliënt gekoppelde vrijwilligers na gebeld met de vraag of ze nog actief wilden blijven. De meesten gaven aan niet meer actief te willen zijn. Als belangrijkste reden om niet door te gaan werd aangegeven dat het vrijwilligerswerk niet meer te verenigen was met werk, studie of gezin. Na opschoning hebben we de actieve vrijwilligers van het oorspronkelijke coronabestand naar ons reguliere vrijwilligersbestand overgeheveld. In 2022 hebben doorlopend vacatures op Zoetermeer voor Elkaar opengestaan. Eind 2021 waren nog 56 koppels actief.

In onderstaand staatje zijn een aantal relevante gegevens over de Boodschappendienst opgenomen:

Inmiddels zijn we, zoals in bovenstaande staat te zien is,  vanaf de start van de coronacrisis de €100.000,- aan kosten van boodschappen gepasseerd. Als bedacht wordt dat dat bedrag zowel binnen moet komen van cliënten, als uitbetaald aan vrijwilligers dan maakt dat enigszins inzichtelijk hoeveel de administratieve verwerking en bewaking van mutaties van de organisatie en de daarmee belaste vrijwilligers vraagt. Overigens voorziet ons betaalsysteem los van Corona in toenemende mate in een behoefte in situaties, waarin oudere cliënten niet goed meer in staat zijn zelfstandig hun financiën te beheren. Kinderen, mantelwerkers of bewindvoerders kunnen daarvan gebruik maken. 

 

Levensboeken

Doelstelling
Het project Uw Verhaal Verteld richt zich op individuele ouderen die hun levensverhaal graag met behulp van een vrijwilliger (schrijver) op papier willen zetten. Al pratende worden herinneringen opgehaald en deze worden in woord en beeld door de schrijver vastgelegd in een boek. Zo wordt aan het leven van de oudere een nieuwe betekenis toegevoegd. Het samen maken van een levensboek kan een bijdrage leveren tegen eenzaamheid en het boek is een waardevolle herinnering niet alleen voor de verteller maar ook voor eventuele (klein)kinderen of overige familieleden. De verteller kan dat levensboek weer gebruiken om daarover in gesprek te komen met familieleden, buren, kennissen en het levensboek kan ook dienen ter ondersteuning van zorgverleners. Het levensboek wordt bij een uitgever gedrukt en aan de verteller uitgereikt. Verteller betaalt uitsluitend de materiaalkosten.

Uitvoering
Dit project, waar al snel een vertrouwensband tussen de vrijwilliger/schrijver en de verteller ontstaat met een één op één-relatie, heeft het afgelopen jaar redelijk doorgedraaid. Het vooraf geplande aantal cliënten en de daaraan gekoppelde cliëntcontacten zat aan de bovenkant van de vooraf aangegeven bandbreedte. Er zijn in 2021 7 boeken afgerond en aan de cliënt aangeboden en aan het einde van 2021 zijn nog 6 boeken onderhanden. Zowel de voorgenomen voorlichtingen in een aantal ouderencentra als de jaarlijkse bijeenkomst van schrijvers en vertellers heeft vanwege Corona geen doorgang gevonden. In het project wordt samengewerkt met de Stichting Haagse Levensboeken, waarbij onze vrijwilligers kunnen deelnemen aan cursussen en via onze coördinator geabonneerd zijn op voor het schrijven van een boek relevante informatie. Af en toe wordt het project ook ingezet op afroep van een praktijkverpleegkundige of ouderenadviseur.   

*) vanaf begin maart 2022 rekenen we € 7,00 i.v.m. de enorm gestegen brandstofkosten