Extramurale diensten

Piet Bots
coördinator Extramurale diensten

Eerder: Verslag coördinator Dienstencentra

Begeleid Vervoer
Onze vrijwilligers zorgen voor het vervoer van mensen die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen naar dokter, apotheek, ziekenhuis e.d. De vrijwilligers begeleiden hen desgewenst ook bij die bezoeken en blijven in beginsel wachten.
Het Begeleid vervoer project is hoofdzakelijk gericht op ritten binnen Zoetermeer of op bestemmingen in de directe omgeving van Zoetermeer.
De klanten van Begeleid Vervoer betalen de vrijwilliger een kilometervergoeding voor de rit. Deze vergoeding is binnen de stad gesteld op € 6,-. Daarbuiten €0,45 per kilometer. De stevige groei die Begeleid Vervoer in 2019 doormaakte zette zich nog voort in de maanden januari en februari van 2020, maar daarna gooide Covid-19 roet in het eten. In onderstaande tabel met aantallen ritten per maand is dat goed te zien en zijn de effecten van de eerste en de tweede Coronagolf duidelijk waarneembaar.

Omdat flink wat vrijwilligers tot de risicogroep behoren, werd de capaciteit van Begeleid Vervoer in de eerste Lockdown zo ongeveer gehalveerd. Ook de vraag stortte op dat moment volledig in, omdat niet-acute zorg op grote schaal werd uitgesteld.

In juni/juli trok de vraag toch weer aan en we moesten zelfs weer gaan werven. Met een aan de omstandigheden aangepaste werkwijze bleek het voor flink wat vrijwilligers inmiddels veilig genoeg om toch weer te gaan rijden. We tikten tot en met september weer bijna het oude niveau van 2019 aan. Maar in september werden de maatregelen weer verscherpt en volgde in december zelfs een tweede Lockdown.

Uiteindelijk hebben we – ondanks de extreem moeilijke omstandigheden – in 2020 toch nog bijna 2.000 ritten verzorgd.

Telefooncirkels
De Zoetermeerse telefooncirkels is een samenwerkingsverband met het Nederlandse Rode Kruis en Palet Welzijn. Deelnemers aan de telefooncirkels hebben dagelijks
(7 dagen per week) contact met elkaar. Hierdoor wordt ook hun aanwezigheid gecontroleerd. De taak van onze vrijwilligers is om als gastvrouw/gastheer de telefooncirkel te begeleiden.

Zij besteden aandacht aan o.a. verjaardagen van de deelnemers, maar ook wanneer iemand opgenomen wordt in het ziekenhuis of moet revalideren in een verpleeghuis. Met enige regelmaat wordt een bezoek gebracht bij de deelnemers van de cirkel. Als zich problemen voordoen in een cirkel worden onze vrijwilligers ook als eerste door Palet Welzijn gebeld. Veel van de reguliere contacten zijn in 2020 noodgedwongen telefonisch.

Uw Verhaal Verteld (Levensboeken)
Het project Uw Verhaal Verteld richt zich op individuele ouderen die hun levensverhaal graag met behulp van een vrijwilliger (schrijver) op papier willen zetten. Al pratende worden herinneringen opgehaald en deze worden in woord en beeld door de schrijver vastgelegd in een boek. Zo wordt aan het leven van de oudere een nieuwe betekenis toegevoegd. Het samen maken van een levensboek kan een bijdrage leveren tegen eenzaamheid en het boek is een waardevolle herinnering niet alleen voor de verteller maar ook voor eventuele (klein)kinderen of overige familieleden.

De in 2020 geplande voorlichting in een aantal ouderencentra heeft door Covid-19 geen doorgang kunnen vinden. Zodra voorlichtingsbijeenkomsten in de tehuizen en ouderencentra in 2021 weer zijn toegestaan zullen die alsnog plaatsvinden. Niettemin is er het afgelopen jaar volop aan levensboeken gewerkt en waren er weer zowel aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers (7) als vertellers. In 2020 zijn 5 boeken afgerond (2019: 4) en waren er 8 (2019: 6) onderhanden, waarvan 3 in de afrondende fase.

Begeleiding na Opname
Het project is opgezet om kwetsbare ouderen na hun opname in het ziekenhuis of zorgpension voor een vastgestelde periode te laten begeleiden door vrijwilligers van de Unie van Vrijwilliger (UVV). Doel is hen zo snel mogelijk in hun normale doen terug te brengen en te bereiken dat ze door dat steuntje in de rug weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

Begeleiding kan daarbij aanvullend zijn op via de WMO geïndiceerde professionele thuishulp en zorg. Waar nodig kunnen de vrijwilligers ook met inschakeling van wijk- of praktijkverpleegkundigen een signaalfunctie vervullen om professionele thuishulp en zorg te bewerkstelligen.

Begeleiding ouderen - Therafit

Met name dit project is zwaar getroffen door Covid-19. Zijn er in de eerste twee maanden nog 6 nieuwe aanmeldingen in behandeling genomen, in de maanden daarna waren het er maar twee. In totaal dus 8 (2019: 27). De reden daarvoor was het afschalen van de reguliere ziekenhuiszorg tijdens de eerste lockdown-periode en terughoudendheid van zowel vrijwilligers als cliënten ten aanzien van contacten.

Boodschappendienst
De opzet van onze Boodschappen Begeleiding Dienst, die we medio 2019 waren gestart en die met name gericht was op begeleiding van cliënten bij het doen van boodschappen moest door Covid-19 noodgedwongen wijziging ondergaan. Samen boodschappen doen was met de verplichte afstand van 1,5 meter niet meer mogelijk. Tegelijkertijd steeg de vraag onder onze doelgroep om boodschappen te doen sterk omdat een deel van hen onder de dreiging van het virus niet meer naar winkels durfde te gaan. In zeer korte tijd werd een werkwijze ontwikkeld en een Corona-registratie- en betaalsysteem opgezet, waardoor boodschappen op een veilige manier opgegeven, afgeleverd en betaald konden worden.

https://youtu.be/E0TVDfC9IBs
In deze video wordt duidelijk hoe het ook in Cortonatijd werkt

Na een oproep via Zoetermeervoorelkaar.nl kregen we een hausse aan aanmeldingen van vrijwilligers binnen, die in het kader van Corona vrijwilligerswerk wilden doen. Samen met partners van andere organisaties binnen Zoetermeer voor Elkaar (o.a. Present) is met iedereen een intakegesprek gevoerd en zijn na aanvragen van VOG’s uiteindelijk in 2020 192 Coronavrijwilligers ingeschreven. Daarvan zijn er uiteindelijk 118 vrijwilligers gekoppeld aan cliënten, waarvoor boodschappen zijn gedaan. In het registratiesysteem zijn daarnaast ook vrijwilligers geregistreerd voor honden uitlaten, koken, huiswerkbegeleiding, telefonisch contact en andere diensten en is ons betaalsysteem naast voor boodschappen ook gebruikt voor betalingen van maaltijden via Perron 1 en Piëzo en de stedelijke Bingo.

Zowel het opzetten van het registratie- en betalingssysteem, de registratie van al die nieuwe vrijwilligers, het koppelen van vrijwilligers met cliënten en de dagelijkse uitbetaling van declaraties en bewaking van de betalingen was een megaklus, waarvoor een bijzonder woord van dank op zijn plaats is aan Nel en Ton Jense en Liesbeth Mallee. Ook de € 5.000 die de Gemeente in het garantiefonds stortte was heel doorslaggevend voor het succes van de Boodschappendienst in 2020.

In onderstaand staatje zijn een aantal gegevens over de Boodschappendienst opgenomen:

Aantal declaraties over de hele periode (26-3-’20 tot 31-12-2020)1.751
Aantal actieve koppels per 31-12-202061
Aantal vrijwilligers per 31-12-202093
Totaalbedrag uitbetaald aan vrijwilliger (26-3-’20 tot 31-12-2020)€43.878,51
Totaalbedrag ontvangen van cliënt (26-3-’20 tot 31-12-2020)€43.252,04
Kosten zakelijke verkeer ING-rekening (april t/m december 2020)€504,94

Hierna: Communicatie & PR