Verslag coördinator Extramurale Diensten

Vorig artikel: Vette pechInhoudsopgaveVolgend artikel: De UVV fanclub
Piet Bots
Extramurale Diensten

Dit verslag omvat alle extramurale projecten. Dat worden er steeds meer. Deels omdat ons beleid er sinds het witte vlekkenplan op gericht is om in die richting te groeien. Maar ook omdat er soms ineens nieuwe kansen op ons pad komen. zoals het afgelopen jaar gebeurde met het Busvervoer t.b.v. Ontmoetingscentrum Buytenthuis en het Grijze Reigâhs project.

Begeleid Vervoer

Doelstelling:
Doelstelling van het project is ‘Begeleid Vervoer’ te leveren aan mensen, die niet meer zelfstandig met het openbaar vervoer of de taxi kunnen reizen. Daarbij leveren de vrijwilligers maatwerk. Zij begeleiden de cliënten zowel bij het halen en brengen thuis als op hun bestemming. De vrijwilliger blijft maximaal twee uur wachten, tenzij anders is afgesproken. De cliënten betalen rechtstreeks aan de vrijwilliger een kilometervergoeding voor de rit. Deze onkostenvergoeding dient ter dekking van de door de vrijwilliger gemaakte autokosten en is binnen de stad gesteld op een forfait van € 7,-. Daarbuiten €0,45 per kilometer. Van de vergoeding vindt geen afdracht plaats aan de UVV.

Uitvoering:
Het merendeel van de vrijwilligers van Begeleid Vervoer heeft het hele jaar door ritten verzorgd. Ten opzichte 2021 zijn 21% meer ritten verzorgd (2022: 2931 t.o.v. 2021: 2428). In onderstaande tabel met de aantallen ritten per maand is het verloop over de maanden in beide jaren af te lezen. De cliënten van Begeleid Vervoer behoren nagenoeg zonder uitzondering tot de kwetsbare groep ouderen en we constateren de laatste maanden van 2022 dat naast noodzakelijke bezoeken aan ziekenhuis, huisartsen enz. er weer animo is om erop uit te gaan en zich te laten vervoeren. Die trend zet zich in het nieuwe jaar voort (januari 2023: +25% t.o.v. een jaar eerder)

Organisatie:
Zoals in de verantwoording over 2021 is geschreven werken we met een VoIP-telefooncentrale en een professionele planningsmodule in RBS, die onze planners optimaal ondersteunt. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van een financiële module in RBS, waarin het betalingsverkeer met chauffeurs en vertegenwoordigers van cliënten, die niet meer in staat zijn zelfstandig de onkostenvergoeding aan de vrijwilligers te voldoen, wordt geregeld. Het ondersteunt onze penningmeester in die gevallen met het declareren van de onkostenvergoedingen bij vertegenwoordigers van cliënten en het doorbetalen ervan aan vrijwilligers en het biedt verantwoordingsinformatie. In de loop van 2022 is  het aantal vaste planners uitgebreid tot drie plus een reserve-planner. Daarmee is een continue bezetting voldoende gegarandeerd. Binnen de bestaande infrastructuur van VoIP en RBS was die uitbreiding snel te regelen en volstond aanschaf van een laptop en telefoon.

Werving:
Het vrijwilligersbestand van Begeleid Vervoer is het afgelopen jaar met 3 gegroeid (4 nieuwe vrijwilligers, 1 vertrokken). In het algemeen kost het geen moeite om nieuwe vrijwilligers voor dit project te vinden. Lees ook het verhaal van onze Kilometervreter.

Telefooncirkels

Doelstelling:
In het project ‘Zoetermeerse telefooncirkels’ wordt dagelijks de aanwezigheid en het welzijn van de aangesloten cliënten gecontroleerd. UVV en Rode Kruis leveren aan het project ieder tien gastvrouwen.  De taak van de vrijwilligers is om als gastvrouw/gastheer de telefooncirkel te begeleiden door regelmatig contact met en bezoek aan de cliënten in de telefooncirkel. Als zich een probleem voordoet met een van de cliënten in de cirkel wordt de vrijwilliger ingeschakeld. Het dagelijks contact met de deelnemers aan de telefooncirkels geschiedt vanuit de vestiging van het Rode Kruis aan de Clauslaan volledig door vrijwilligers.

Uitvoering:
10 vrijwilligers van de UVV (waarvan 1 vacature) zijn gekoppeld aan evenzoveel telefooncirkels. De bemensing is vrij stabiel en heeft in 2022 nauwelijks wijziging (1 vrijwilligers is overleden) ondergaan. De telefooncirkels bestaan uit gemiddeld 6 ouderen. Normaliter worden deze beurtelings door de gekoppelde vrijwilliger bezocht, die ook extra aandacht geeft bij verjaardagen, ziekte en bij ziekenhuisopnames. In 2022 is voor het eerst na covid weer een gezamenlijke bijeenkomst (lunch) voor cliënten en vrijwilligers georganiseerd

Samenwerking:
Periodiek wordt met Rode Kruis over de uitvoering overlegd

Boodschappen Begeleiding Dienst

Doelstelling:
De Boodschappen Begeleiding Dienst van UVV is zo’n vier jaar geleden gestart als ondersteuning voor kwetsbare ouderen, die niet meer zelfstandig boodschappen kunnen doen. Insteek was om – bij voorkeur op wijkniveau – een vaste vrijwilliger aan een oudere te koppelen en om die als koppel zoveel mogelijk gezamenlijk boodschappen te laten doen. Daarnaast was er de mogelijkheid dat de vrijwilliger alleen boodschappen deed of dat de oudere geholpen werd met het online boodschappen doen, maar dat waren uitzonderingen. Door Covid-19 is vanaf 2020 het boodschappen doen door vrijwilligers voor cliënten, die niet naar buiten durfden de hoofdmoot van de activiteiten gaan uitmaken. Nu Covid min of meer achter ons ligt is dat zo gebleven en worden nagenoeg alleen boodschappen gedaan voor ouderen, die daartoe zelf niet meer in staat zijn.

Uitvoering:
Door het jaar heen zijn in zijn totaliteit 58 vrijwilligers bij evenzoveel ouderen actief geweest. Beëindiging van koppels werd in 2022 naast via natuurlijk verloop door overlijden van cliënten voornamelijk veroorzaakt doordat cliënten na de laatste lock-down weer zelf boodschappen gingen doen. Ook zijn enkele koppels, die geen gebruik meer maakten van ons betaalsysteem buiten de UVV doorgegaan, wat natuurlijk ook prima is. In 2022 hebben doorlopend vacatures op Zoetermeer voor Elkaar opengestaan. Eind 2022 waren nog 43 koppels actief. De coördinatie van de boodschappendienst is nu in handen van Leo van der Mast.

In onderstaand staatje zijn een aantal relevante gegevens over de Boodschappendienst opgenomen:

Jaaroverzicht 20222022 1-1-2022 t/m 31-12-20222021 1-1-2021 t/m 31-12-20212020 23-4-2020 t/m 31-12-2020Totaal
Aantal declaraties over de hele periode1034159517534382
Aantal actieve koppels door het jaar heen5882  
Aantal actieve koppels per 31-124356  
Totaalbedrag boodschappen€ 39.578,75€ 58.040,80€ 43.372,08€ 140.991,63
Totaalbedrag uitbetaald aan vrijwilliger€ 39.554,47€ 58.040,80€ 43.372,08€ 140.967,35
Totaalbedrag ontvangen van cliënt€ 39.006,56€ 58.040,80€ 43.372,08€ 140.419,44
Kosten zakelijk verkeer ING-rekening€ 543,53€ 695,99€ 504,94€ 1744,46

Inmiddels zijn we, zoals in bovenstaande staat te zien is, vanaf de start van de coronacrisis de
€ 140.000,- aan uitgaven voor boodschappen gepasseerd. Als bedacht wordt dat dat bedrag zowel binnen moet komen van cliënten, als uitbetaald aan vrijwilligers dan maakt dat enigszins inzichtelijk hoeveel de administratieve verwerking en bewaking van mutaties van de organisatie en de daarmee belaste vrijwilligers vraagt. Was ons betaalsysteem opgezet i.v.m. het afstand houden om Corona-besmettingen te voorkomen, thans voorziet het in toenemende mate in een behoefte in situaties, waarin oudere cliënten niet goed meer in staat zijn zelfstandig hun financiën te beheren. Kinderen, mantelwerkers of bewindvoerders maken daarvan gebruik.

Organisatie en werving:
De declaraties en het daaruit voortvloeiende debiteuren- en crediteurenbeheer worden geadministreerd in het RBS-systeem. De dagelijkse uitvoering is belegd bij onze secretaris.
In 2022 zijn een nieuw aanspreekpunt en 8 nieuwe vrijwilligers voor het project geworven. 16 vrijwilligers zijn uitgeschreven.

Begeleiding na opname

Doelstelling:
Het project is opgezet om kwetsbare ouderen na hun opname in het ziekenhuis of zorgpension voor een periode van in beginsel 8 weken te laten begeleiden door vrijwilligers van de Unie van Vrijwilligers (UVV). Doel is hen zo snel mogelijk in hun normale doen terug te brengen en te bereiken dat ze door dat steuntje in de rug weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

Begeleiding kan daarbij aanvullend zijn op via de WMO geïndiceerde professionele thuishulp en zorg.
De aanmeldingen gebeuren via de transferverpleegkundigen van instellingen waaruit de cliënten worden ontslagen en soms ook door praktijkverpleegkundigen. Incidenteel vindt aanmelding plaats via de website door een cliënt zelf.

Uitvoering:
Binnen het project wordt samengewerkt met transferverpleegkundigen van het LangeLand-ziekenhuis, de zorgpensions en de revalidatieafdeling ‘Basalt’ en sinds begin 2020 ook met de praktijkverpleegkundigen (SGZ en Plicare). Alle relaties zijn voorgelicht en voorzien van brochures, die ze in gesprekken met cliënten kunnen gebruiken en aan hen of begeleidende familie kunnen verstrekken. We hebben afgesproken dat Het Lange Land-ziekenhuis de brochure van ons project opneemt in de ontslagmap voor de patiënten.
In 2022 is ook contact gelegd met het Orthopedisch centrum en is daar ook voorlichting gegeven over het project. Tijdens de covid-periode is het project nagenoeg stilgevallen en het beroep dat vanuit de genoemde instellingen op inzet vanuit UVV wordt gedaan is na Covid, ondanks dat het project opnieuw onder de aandacht is gebracht, beperkt. De oorzaak van de geringe vraag ligt denkelijk in de voortdurende onderbezetting en ook andere prioritering bij de verwijzende professionals. De nadruk bij hen ligt, zo hebben wij gemerkt, vooral bij het zoeken naar opvangplekken voor patiënten, die niet meer naar huis terug kunnen. Het personeelsverloop is groot en de bekendheid met en daarmee het beroep op het project verdwijnt daarmee snel en vraagt regelmatig om onderhoud. Maar we constateren bij aanmeldingen ook alsnog terughoudendheid bij cliënten om in de thuissituatie begeleiding te ontvangen en anderzijds zodanige problematiek dat dat de grenzen van wat onze vrijwilligers kunnen bieden, te buiten gaat. Bij een aantal gevallen (niet geregistreerd) kon worden volstaan met inschakeling van Begeleid vervoer en/of boodschappendienst, dan wel aanmelding voor maatjesprojecten van andere organisaties. In een 5-tal gevallen zijn cliënten bezocht.  In 2022 zijn door projectleden nog een aantal bezoeken in het kader van het Meso-project van de SGZ gebracht en is dat project in oktober afgerond. De omvang van het project is zodanig dat in 2023 wel onderzocht moet worden of voortzetting daarvan nog zinvol is

Organisatie en werving:
Het UVV-aanspreekpunt voor het project ‘Begeleiding na Opname’, dat een groot netwerk en ruime ervaring in de stedelijke zorg heeft, verzorgt de intake en introduceert de vrijwilliger bij de cliënt en kan door de vrijwilligers benaderd worden voor raad en daad. Zij kan ook opschalen naar huisartsen/praktijkverpleegkundigen. Aandachtspunt blijft, zie ook hiervoor, om te bewaken dat aanmeldingen binnen de doelstellingen van het project blijven en monitoren dat de voorkomende problematiek de vrijwilligers niet boven het hoofd groeit. 
Gelet op het gering aantal aanmeldingen hebben we voorlopig de werving stilgezet. Op dit moment zijn nog 7 vrijwilligers voor het project beschikbaar.

Levensboeken

Doelstelling:
Het project Uw Verhaal Verteld richt zich op individuele ouderen die hun levensverhaal graag met behulp van een vrijwilliger (schrijver) op papier willen zetten. Al pratende worden herinneringen opgehaald en deze worden in woord en beeld door de schrijver vastgelegd in een boek. Zo wordt aan het leven van de oudere een nieuwe betekenis toegevoegd. Het samen maken van een levensboek kan een bijdrage leveren tegen eenzaamheid en het boek is een waardevolle herinnering niet alleen voor de verteller maar ook voor eventuele (klein)kinderen of overige familieleden. De verteller kan dat levensboek weer gebruiken om daarover in gesprek te komen met familieleden, buren, kennissen en het levensboek kan ook dienen ter ondersteuning van (mantel)zorgverleners. Het levensboek wordt bij een uitgever gedrukt en aan de verteller uitgereikt. Verteller betaalt uitsluitend de materiaalkosten.

Uitvoering:
Dit project, waar al snel een vertrouwensband tussen de vrijwilliger/schrijver en de verteller ontstaat met een één op één-relatie, heeft het afgelopen jaar redelijk doorgedraaid. Eind maart is een bijeenkomst geweest, waarin de in de twee voorafgaande corona-jaren gereedgekomen boeken (11)  zijn gepresenteerd. In 2022 zijn er 5 boeken gereedgekomen en aan het einde van het jaar waren er 5 boeken onderhanden. In juni is een succesvolle voorlichting over het project geweest in het wijkrestaurant Albrandswaard, die nieuwe vertellers heeft opgeleverd. Een aantal voorlichtingen in andere ouderencentra staan voor 2023 op stapel. Het is daarbij voortdurend de kunst vraag van vertellers en aanbod van vrijwillige schrijvers met elkaar in evenwicht te brengen en ook een goede match te vinden en koppeling tot stand te brengen tussen verteller en schrijver.  Af en toe wordt het project ook ingezet op afroep van een praktijkverpleegkundige of ouderenadviseur.
In het project wordt samengewerkt met de Stichting Haagse Levensboeken, waarbij onze vrijwilligers kunnen deelnemen aan cursussen en via onze coördinator geabonneerd zijn op voor het schrijven van een boek relevante informatie.

Organisatie en werving:
Het UVV-aanspreekpunt voor het project levensboeken verzorgt de intake en introduceert daarna de  vrijwilliger bij de cliënt. Zij kan door de vrijwilligers benaderd worden voor raad en daad. In 2022 heeft een wisseling van aanspreekpunt plaatsgevonden Eind van het jaar waren er 16 vrijwilligers binnen het project.

Het Grijze Reigâhs-project (nieuw)

Doelstelling:
In het Grijze Reigâhs-project stellen we ouderen, die voetballiefhebber zijn, in staat om de thuiswedstrijden van Ado-den Haag bij te wonen. Op deze wijze worden ouderen in staat gesteld er een middag of avond op uit te gaan en in contact te komen met collega supporters en samen te genieten van hun favoriet sport.

Uitvoering:
In oktober 2022 zijn we gestart met dit project. Met personenbusjes worden de ouderen vanuit Zoetermeer van huis vervoerd naar het Bingoal-stadion. Daar worden ze ontvangen met een kopje koffie in de Brasserie, waar de Haagse Stichting De Grijze Reigâhs een eigen hoek heeft. Van daaruit worden de ouderen begeleid naar hun gereserveerde zitplaatsen in het stadion. Na afloop van de wedstrijd komt men weer terug in de Brasserie en wordt men van daaruit weer begeleid naar de bus voor de terugreis naar Zoetermeer.

Organisatie en werving:
Via artikelen in het Streekblad is publiciteit gegeven aan dit project. Dat heeft inmiddels 11 aanmeldingen van ouderen opgeleverd, die inmiddels een of meerdere keren wedstrijden hebben bezocht. Er is een aanspreekpunt gevonden, die in samenspraak met de Haagse Grijze Reigâhs voor elke wedstrijd het vervoer van de aangemelde ouderen coördineert. Voor het vervoer hebben we afspraken gemaakt om de personenbussen, die ook ingezet worden bij het vervoer van ouderen met dementie naar Buytenthuis (zie hierna) te gaan gebruiken. In de aanloop daartoe is de eerste twee maanden het busvervoer gesponsord door A12 Taxi Zoetermeer. Aanspreekpunt voor dit project is Ron Kientz.

Busvervoer Buytenthuis (nieuw)

Doelstelling:
Met ingang van 1 januari 2023  zijn we gestart met een nieuw project en halen we vijf dagen in de week ’s ochtends met twee personenbusjes mensen met dementie op en brengen ze naar het ontmoetingscentrum Buytenthuis van Vierstroom Zorg Thuis. ‘s Middags worden ze op dezelfde wijze naar huis vervoerd. Op deze wijze worden de betrokken cliënten in staat gesteld het dagprogramma van Buytenthuis te volgen en worden gezinsgenoten (mantelzorgers) ontlast.

Organisatie en werving:
We zijn in september 2022 gestart met een wervingscampagne via Zoetermeer voor Elkaar en het Streekblad en hebben inmiddels 16 nieuwe vrijwilligers geworven. Onze vrijwilligers fungeren als chauffeur op de personenbussen en worden tijdens de ritten steeds vergezeld door een medewerkster van Buytenthuis. Een en ander wordt gecoördineerd door ons bestuurslid Hicham Bouzidi in samenspraak met de leidinggevende van Buytenthuis, Marjon de Langen.
De laatste maanden van 2022 hebben we gebruikt om een planningsmodule te bouwen, deze te testen en in gebruik te nemen. Ook hebben we de chauffeurs in een startbijeenkomst kennis  laten maken met het ontmoetingscentrum en hebben we werkafspraken met hen gemaakt . Daarnaast zijn zij in staat gesteld om proefritten te maken. Ook is die tijd benut om afspraken tussen Vierstroom Zorgthuis en UVV goed vast te leggen. Inmiddels loopt het project nu in 2023 vijf weken tot volle tevredenheid van alle partijen.

Vorig artikel: Vette pechInhoudsopgaveVolgend artikel: De UVV fanclub