Jaarverslag 2017 – Verslag coördinator Stedelijke Projecten 

InhoudsopgaveVorig artikel: Dat zoeken we uit!Volgend artikel: Vrijwillig Dichtbij

Begeleid vervoer
Onze vrijwilligers zorgen voor het vervoer van mensen die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen naar dokter, apotheek, ziekenhuis e.d. De vrijwilligers begeleiden hen desgewenst ook bij die bezoeken. 
Het Begeleid vervoer project is in beginsel alleen bedoeld voor ritten binnen Zoetermeer of naar bestemmingen in de directe omgeving van Zoetermeer.
De klanten van het autoproject betalen de vrijwilliger een kilometervergoeding voor de rit. Deze vergoeding is in de loop van 2017 gesteld op €6,- , overeenkomstig het tarief dat andere vrijwilligersorganisaties hanteren.
In 2017 werden in totaal 904 ritten gereden. In 2016 waren dat er nog 1.204 en in 2015 zelfs 1.507! Maar er is gelukkig ook goed nieuws. We hebben flink wat energie gestoken in het promoten van Begeleid Vervoer. Jammer genoeg net te laat om van 2017 qua aantal ritten nog een goed jaar te maken, maar in 2018 begint de vraag behoorlijk aan te trekken:


Multiple Sclerose
De vrijwilligers in het Multiple-Sclerose-project organiseren en leiden de gespreksgroepen voor MS-patiënten. Op verzoek worden deelnemers ook thuis bezocht. 
Ook wordt er éénmaal per jaar een informatieavond georganiseerd over bv. ergotherapie of fysiotherapie. Verder worden er in het Ziekenhuis op de laatste dinsdagmiddag van de maand informatiebijeenkomsten gehouden voor patiënten, partners en belangstellenden. 
De UVV werkt in dit project nauw samen met de MS-vereniging.  


Telefooncirkels
De Zoetermeerse telefooncirkels is een samenwerkingsverband met het Nederlandse Rode Kruis en Palet Welzijn. Deelnemers aan de telefooncirkels hebben dagelijks ( 7 dagen per week) contact met elkaar. Hierdoor wordt ook hun aanwezigheid  gecontroleerd. De taak van onze vrijwilligers is om als gastvrouw/gastheer de telefooncirkel te begeleiden. Zij besteden aandacht aan o.a. verjaardagen van de deelnemers, maar ook wanneer iemand opgenomen wordt in het ziekenhuis of moet revalideren in een verpleeghuis. Met regelmaat wordt een bezoek gebracht bij de deelnemers van de cirkel. Als zich problemen voordoen in een cirkel worden zij ook als eerste door Palet Welzijn gebeld.. 


Uw Verhaal Verteld (Levensboeken)
Het project Uw Verhaal Verteld richt zich op individuele ouderen die hun levensverhaal graag met behulp van een vrijwilliger (schrijver) op papier willen zetten. Al pratende worden herinneringen opgehaald en deze worden in woord en beeld door de schrijver vastgelegd in een boek. Zo wordt aan het leven van de oudere een nieuwe betekenis toegevoegd. Het samen maken van een levensboek kan een bijdrage leveren tegen eenzaamheid en het boek is een waardevolle herinnering niet alleen voor de verteller maar ook voor eventuele (klein)kinderen of overige familieleden. 
In 2017 werden 8 afgeronde levensboeken uitgereikt.   


Begeleiding na Opname
In het kader van de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is de opdracht voor de gemeenten om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Verzorgingshuizen sluiten en indicaties voor verpleeginrichtingen worden strenger. 
Dat betekent dat oudere patiënten meer dan voorheen na een opname weer in de thuissituatie komen. De praktijk leert dat met name kwetsbare ouderen (70+) na de opname van slag zijn en een periode nodig hebben om weer in hun normale doen te geraken.
Het project is opgezet om deze ouderen na hun opname in het ziekenhuis of zorgpension voor een vastgestelde periode te laten begeleiden door vrijwilligers van de Unie van Vrijwilliger (UVV). Doel is hen zo snel mogelijk in hun normale doen terug te brengen en te bereiken dat ze door dat steuntje in de rug weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. 
Begeleiding kan daarbij aanvullend zijn op via de Wmo geïndiceerde professionele thuishulp en zorg. 
Waar nodig kunnen de vrijwilligers ook met inschakeling van Plicare een signaalfunctie vervullen om professionele thuishulp en zorg te bewerkstelligen. In 2017 zijn 20 aanmeldingen ontvangen, die in behandeling zijn genomen. 

InhoudsopgaveVorig artikel: Dat zoeken we uit!Volgend artikel: Vrijwillig Dichtbij