Verslag secretariaat 2020

Liesbeth Mallee
Secretaris

Eerder: Dankbaar voor alle goede zorg

Bestuur en webbeheer
Het bestuur van de Stichting Unie Van Vrijwilligers, afdeling Zoetermeer bestond in 2020 uit voorzitter, secretaris, penningmeester en communicatiemedewerker en 4 coördinatoren.

Per 1 november nam Wim Weegink afscheid als Coördinator Nieuwe Projecten. Het bestuur heeft besloten om deze functie niet opnieuw in te vullen, de situatie rond de Corona-pandemie veroorzaakt te veel onzekerheden omtrent nieuwe projecten.

Vergaderfrequentie bestuur
Het algemeen bestuur kwam in 2020 vrijwel elke maand bijeen. Voor de coördinatie van nieuwe projecten werd in januari en februari nog tweewekelijks vergaderd door een projectgroep (voorzitter, penningmeester, communicatiemedewerker, coördinator nieuwe Projecten en de secretaris). In maart kwam dit volledig stil te liggen.

Zaken die de revue passeerden in 2020
In januari werd, zoals gebruikelijk, de Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Zo’n 90 UVV-ers wensten elkaar een goed jaar. 7 jubilarissen uit 2019, met samen maar liefst 160 vrijwilligersjaren, werden in het zonnetje gezet met een cadeaubon en een roos.

Na 1 januari 2020 werd door de Gemeente een Stuurgroep Vrijwilligersondersteuning ingesteld. UVV Zoetermeer heeft in 2020 hier een belangrijke, actieve bijdrage aan geleverd.

Begin 2020 heeft het bestuur de jubileum regeling aangepast. Besloten werd vrijwilligers die 5 jaar in dienst zijn voortaan ook te feliciteren met een kaart en daarna elke 5 jaar met een VVV-bon in het zonnetje te zetten.

De Corona-pandemie trof Nederland vanaf januari 2020. Onder de vlag van Zoetermeer voor Elkaar werden door Palet welzijn, Present, Piëzo, UVV Zoetermeer en de Gemeente een aantal hulpdiensten opgezet zoals huiswerkbegeleiding, maaltijdenservice, boodschappendienst.

De Boodschappendienst van UVV Zoetermeer vormde mede de basis voor een Coronahulpdienst. UVV Zoetermeer verzorgt de financiële administratie voor de Boodschappendienst en heeft hiervoor van de Gemeente een subsidie van €5000,- ontvangen.

De jaarvergadering kon in 2020 geen helaas doorgang vinden. Het Jaarverslag 2019 werd daarom digitaal aan de vrijwilligers aangeboden.

De jaarlijkse koersdag kon eveneens niet doorgaan. In plaats daarvan hebben we een afzonderlijke bijeenkomst “externe oriëntatie” georganiseerd, waarbij we vanuit de Gemeente (Katrien Stuyt) zijn voorgelicht over “gebiedsgerichte ondersteuning”. Bij deze bijeenkomst waren ook een tweetal leden van de stuurgroep vrijwilligersondersteuning uitgenodigd. Dat heeft ertoe geleid dat vanuit de gemeentelijke stuurgroep Vrijwilligersondersteuning een projectgroep Cliëntinformatiepunten is ingesteld, die gaat kijken naar wenselijkheid en haalbaarheid van die CIP’s. Ons eerdere project Manteldienst Licht krijgt hierdoor in zekere zin een vervolg  met een breder draagvlak.

UVV Zoetermeer heeft deelgenomen aan de werkgroep Waardering van de Gemeente, in het kader van de Vrijwilligersdag op 7 december werden meer dan 5000 chocolade tabletten met een boodschap van Zoetermeer voor Elkaar verspreid onder vele vrijwilligersorganisaties in onze stad. Omdat onze Nieuwjaarsbijeenkomst niet door zou kunnen gaan hebben alle vrijwilligers een kerstpakket ontvangen. Deze kerstpakketten zijn door onze chauffeurs van Begeleid Vervoer rondgebracht.

Vrijwilligers: Aantallen, vacatures en mutaties 2020
Per 1 januari 2020 waren er 244 vrijwilligers aangesloten bij onze Stichting en per 31 december 2020 waren dat er 253. Per 31 december telde de Corona Boodschappendienst 47 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn nog niet geïntegreerd in ons vrijwilligersbestand, dit zal in het eerste kwartaal 2021 gebeuren. Daarnaast waren er voor die dienst ook 19 vrijwilligers van onze eigen Boodschappenbegeleidingsdienst werkzaam. In totaal waren er op 31 december 2020 dus 300 vrijwilligers verbonden aan UVV Zoetermeer.

Vacatures per 31-12-2020
Per eind december 2020 waren er vacatures bij Rolstoelwandelen, Activiteitenbegeleiding, Open Tafel Petuniatuin en Begeleid Vervoer.

Mutaties
In 2020 zijn er 36 vrijwilligers uitgeschreven en 45 vrijwilligers ingeschreven. 6 vrijwilligers die in 2020 begonnen zijn in hetzelfde jaar weer gestopt.

Vacatures worden sinds maart 2020 door de betreffende coördinator gepubliceerd op het platform Zoetermeer voor Elkaar. Via een link worden deze vacatures direct op de website van UVV Zoetermeer gepubliceerd.

De samenstelling en leeftijd van onze vrijwilligers
De vrouwen zijn in ons vrijwilligersbestand met 74% nog steeds ruim in de meerderheid. Toch is er een aantal vacatures dat ook uitstekend door mannen kan worden vervuld. Zoals bijvoorbeeld bij Begeleid Vervoer, de boodschappendienst, het rolstoelduwen bij Buytenhaghe en de Verpleeghuizen en bij de afdeling fysiotherapie in het LangeLand Ziekenhuis.

De leeftijdsopbouw van alle vrijwilligers per 31 december 2020 geeft het volgende beeld:

LeeftijdsgroepManVrouwTotaal
16 t/m 20 jaar33
21 t/m 50 jaar61723
51 t/m 70 jaar3793130
71 jaar en ouder207797

Jubilarissen
Het jaar 2020 heeft door de vernieuwde jubileumregeling en de overgangsregeling 38 jubilarissen opgeleverd. Aan 13 vrijwilligers werd ter gelegenheid van hun 5-jarig jubileum een kaart gestuurd. Omdat door Corona de Nieuwjaarsbijeenkomst geen doorgang kon vinden werd aan de overige 25 jubilarissen persoonlijk een brief en een VVV-bon overhandigd.

NaamProject / functieAantal jaren
Emy van Riel – van  BeckhovenGastvrouw Lange Land Ziekenhuis10
Phyllis van ScherpenzeelGastvrouw Lange Land Ziekenhuis10
Rosalie van der MeerTelefooncirkel15
Jaap van der LaagEvenementen Vivaldi20
Magda Warnaar – BurggraafGastvrouw Lange Land Ziekenhuis20
Mieke FranssenEvenementen Vivaldi20
Pemmie MolleHobbyclub25
Diny Gobius du Sart – van de BentTelefooncirkel30
Joke Henneken – StraathofEvenementen Vivaldi35
Mieke Hartog – KozelTelefooncirkel40

Overlijden
Helaas is in juni 2020 onze vrijwilliger Hans Pronk plotseling overleden. Hij heeft zich 4 jaar ingezet voor het rolstoelwandelen in Buytenhaghe.

Hierna: Een gat in de lucht