Voorwoord

Vorig artikel: Jaarverslag 2022Inhoudsopgave Volgend artikel: Kilometervreter
Piet Bots - Voorzitter UVV Zoetermeer
Piet Bots
Voorzitter

Hierbij ontvangt u digitaal het jaarverslag 2022 van de Stichting UVV Zoetermeer. Het jaarverslag is ook dit jaar een weergave van de gang van zaken in onze diverse projecten en een verslag van de bestuurlijke en financiële staat van onze vrijwilligersstichting. Een en ander wordt afgewisseld met opgetekende verhalen uit de praktijk.  

2022 Was het derde jaar op rij dat Corona ons parten speelde. Het jaar begon de eerste twee maanden nog met een lockdown, wat uiteraard gevolgen had voor de uitvoering van ons vrijwilligerswerk. Maar na die valse start  zijn we erin geslaagd met elkaar uit het corona-dal omhoog te kruipen. Waar activiteiten stil waren komen te liggen werden ze weer opgestart en waar ze aangepast waren doorgegaan zijn ze weer opgeschaald.

Voor de meeste van onze projecten geldt dat we aan het einde van 2022 weer nagenoeg op het niveau van voor de pandemie terug zijn. Voor ons het bewijs dat we samen met en dankzij onze vrijwilligers een veerkrachtige organisatie zijn. Uitzonderingen waren de projecten Begeleiding na opname en onze Boodschappendienst. Het eerste project werd het afgelopen jaar geconfronteerd met de gevolgen van het zorginfarct dat door Corona is ontstaan. De boodschappendienst bereikte juist kort na de start van de coronacrisis in maart/april 2020 in hele korte tijd een geweldige omvang omdat oudere mensen het huis niet meer uit durfden. Nu de angst daarvoor is weggeëbd, ondersteunen onze vrijwilligers nog voornamelijk ouderen, die niet meer in staat zijn zelfstandig boodschappen te doen. Overigens is dat aantal nog steeds driemaal zo hoog als voor de coronacrisis.

Een moeilijk besluit, waar verstand en gevoel met elkaar om voorrang streden en dat we na ampele overweging als bestuur genomen hebben, was de beslissing om ons per 1 april 2022 terug te trekken uit de projecten in de verpleeghuizen Vivaldi en Buytenhaghe van Welthuis B.V. Dat lag beslist niet aan de inzet van onze vrijwilligers, waarvan een aantal al vele jaren bij ons waren, maar vond zijn oorzaak in de in de afgelopen jaren gegroeide onduidelijkheden over de aansturing en het wegvallen van de financiële borging van de projecten doordat de samenwerkingsovereenkomst met Palet Welzijn werd beëindigd. Fijn is dat de vrijwilligers bereid waren onder een andere vlag door te gaan, waarmee de voortgang van de  activiteiten voor de bewoners van de huizen gewaarborgd blijft. Bij de overdracht gaven veel vrijwilligers aan het jammer te vinden om de UVV te moeten verlaten en hebben we toegezegd zij, die dat willen, te blijven informeren via onze nieuwsbrieven en uit te nodigen voor onze jaarlijkse bijeenkomsten. 

Zoals bij veel andere organisaties is ook UVV in de coronajaren vrijwilligers kwijtgeraakt, maar gelukkig zijn ook heel veel vrijwilligers ons trouw gebleven en zijn we er via Zoetermeer voor Elkaar en gerichte wervingsacties via het Streekblad goed in geslaagd om de gaten in bestaande projecten op te vullen en nieuwe projecten te bemensen. Daarbij hebben we het afgelopen jaar ook een inhaalslag kunnen maken met het organiseren van uitgestelde vrijwilligersbijeenkomsten om contact met en binding met onze vrijwilligers weer te versterken. 

Wat in het afgelopen jaar voor nieuw elan heeft gezorgd is dat we na Corona niet alleen door zijn gegaan met doen wat we altijd al deden, maar ook nieuwe activiteiten zijn gestart, onder andere in het LangeLand-ziekenhuis en het Orthopedisch Centrum en nieuwe (samenwerkings-)projecten zoals het Grijze Reigersproject (ouderen in staat stellen wedstrijden van Ado-den Haag bij te wonen)  en Busvervoer van ouderen met dementie naar en van het ontmoetingscentrum Buytenthuis hebben opgezet.

Terugkijkend zijn we als bestuur dan ook bijzonder trots op en dankbaar voor wat er in al onze vrijwilligersprojecten in 2022 allemaal is gedaan, de fantastische inzet van al onze vrijwilligers, hun trouw en veerkracht en de getoonde bereidheid samen de schouders eronder te zetten en ook nieuwe activiteiten van de grond te tillen.

Waar we als bestuur door persoonlijke omstandigheden terugkijken op een moeilijk jaar is het fijn te constateren dat we een bij elkaar betrokken goed samenwerkend team zijn waarbij taken geruisloos werden overgenomen. Dat heeft ons niet alleen in staat gesteld de zaken binnen onze eigen organisatie goed te regelen, maar ook ons partijtje op stedelijk niveau in samenwerking met gemeente en andere organisaties mee te blazen.

Een en ander maakt dat we de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien. Onze samenleving kan niet meer functioneren zonder de inzet van vrijwilligers. UVV Zoetermeer heeft zijn rol daarin ook het afgelopen jaar weer bewezen en nieuwe uitdagingen die ongetwijfeld in de toekomst op ons afkomen, zullen we dan ook samen met onze vrijwilligers  graag aangaan.

Vorig artikel: Jaarverslag 2022InhoudsopgaveVolgend artikel: Kilometervreter